Γενικά
AADE

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων από 1.1.2024

Σημαντικές αλλαγές στις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις στην αποστολή στοιχείων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ, επέρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

  1. Όσoν αφορά στα έσοδα οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο τα φορολογικά παραστατικά τους αν χρησιμοποιούν εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα για την έκδοση τους ή ERP. Να θυμίσουμε ότι για το 2023 η προθεσμία ήταν την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την Α.1138/2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
  2. Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα από 1.1.2024 σε πραγματικό χρόνο (όπως και τα τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων), βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο 4 της Α.1138/2020, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
  3. Οι οντότητες που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης από την 1η Ιανουαρίου 2024, για τη διαβίβαση των παραστατικών που εκδίδουν (χονδρικές πωλήσεις), έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την ειδική φόρμα έως την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσης του παραστατικού. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να γίνεται και η ενημέρωση για τα παραστατικά που αφορούν λιανική πώληση , από όσες δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ.

Πωλήσεις Χονδρικής

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασης 2024
Χονδρικές συναλλαγές/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (Διαβιβάζει ο εκδότης)Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής τιμολόγησης Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio) Εμπορικό / λογιστικό, ERPΠραγματικός χρόνος
Χονδρικές συναλλαγές/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (Διαβιβάζει ο εκδότης)Ειδική φόρμα καταχώρισης για όσες οντότητες έχουν το δικαίωμα χρήσης *Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσειςΕμπορικό / λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησηςΔιαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
Παράληψη διαβίβασης
Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον εκδότη
Εμπορικό / λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησηςΕντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
Αποκλίσεις – Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτηΕμπορικό / λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησηςΕντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)

* Η ειδική φόρμα καταχωρήσης αφορά

Α) Όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα ή

Προσοχή! Από 1.1.2024 τα όρια του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 έχουν αναπροσαρμοσθεί στα 30.000 ευρώ, από 50.000 ευρώ.

B) Εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση.

Πωλήσεις Λιανικής

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασης 2024
ΛιανικέςΠάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ΤιμολόγησηςΠραγματικός χρόνος
Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με esend Α.1171/2021ΦΗΜ – esendΣύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend) Χαρακτηρισμός (από 1.4.2023): Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
Λιανικές συναλλαγές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014)Εμπορικό / λογιστικό, ERP Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)Πραγματικός χρόνος
Λιανικές συναλλαγές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014)Ειδική φόρμα καταχώρησηςΜέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Αποκλίσεις λιανικώνΕμπορικό / λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησηςΔιαβιβάζονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο

Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων χρήσης 2023

ΠροθεσμίαΕνέργεια
28/2/2024Δεδομένα 2023: Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης
31/3/2024Δεδομένα 2023: Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης. Επισήμανση : Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
Δεν είναι υποχρεωτική επίσης η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).
30/4/2024Δεδομένα 2023: Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων
(30-6-2024 ή έως την καταληκτική ημερομηνία φορολογικών δηλώσεων) – Έως την υποβολή της δήλωσης Φ.ΕΔεδομένα 2023: Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων
Πηγή: Prosvasis

Είστε επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας και εκδίδεται ακόμα χειρόγραφα τιμολόγια. Μηχανογραφηθείτε με το πληρέστερο πρόγραμμα της αγοράς Prosvasis GO και επωφεληθείτε!

e-bannerespaEΤΠΑ728X90